Trung tâm Phục vụ hành chính công

Để góp phần cải thiện thủ tục hành chính tại tỉnh Thừa Thiên Huế, bạn có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công Thừa Thiên Huế tại địa chỉ sau: 

Địa chỉ: 01 Lê Lai, Vĩnh Ninh, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234 3856 868

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, chịu sự quản lý nhà nước của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật. 

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và tài khoản riêng theo quy định; Chịu sự chỉ đạo, quản lý tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Cơ cấu tổ chức trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

- Phòng Kế hoạch -Tổng hợp

- Phòng hành chính – Quản trị

- Phòng kiểm tra – Giám sát 

- Phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính

Trung tâm hành chính công tỉnh thừa thiên huế

Bên trong trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Giám đốc Trung tâm là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm, 1 Phó Giám đốc chuyên trách.  Biên chế chính thức trong Trung tâm bao gồm có 6 biên chế, 3 kiêm nhiệm. Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả có 34 công chức được các cơ quan, đơn vị cử đi công tác.

Giám đốc Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế có trách nhiệm ban hành quyết định, quy định cụ thể, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn của các phòng trực thuộc và mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn trực thuộc trung tâm.

Bộ phận nghiệp vụ của Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế do Giám đốc của trung tâm quyết định (nếu có) trực thuộc Phòng tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

Nhiệm vụ của trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế có những nhiệm vụ sau:

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các thủ tục hành chính và trả kết quả; Theo dõi, giám sát, đánh giá về việc giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; Thu phí và lệ phí (nếu có) theo quy định đối với những thủ tục hành chính do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã công bố và quyết định tiếp nhận, giải quyết tại trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế.

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Hướng dẫn các thủ tục hành chính tại trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết và trả kết quả giải quyết cho tổ chức, cá nhân trong trường hợp thủ tục hành chính yêu cầu giải quyết ngay hoặc thủ tục hành chính do người đó giải quyết. Cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết hoặc phân công cấp phó hoặc ủy quyền cho cán bộ, công chức, viên chức tại trung tâm giải quyết theo 4 nguyên tắc: “Tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại Trung tâm”; Phối hợp với địa phương giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên thông và hướng dẫn nghiệp vụ cho Trung tâm cấp huyện.

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cũng như kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức được giao. Bộ phận hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế theo cơ chế một cửa liên thông.

Chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành tại Trung tâm.

Tổng hợp, sơ kết, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính và các vấn đề khác có liên quan đối với Trung tâm cấp huyện.

Thực hiện công tác thống kê, thông tin, các báo cáo định kỳ, hàng năm và đột xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Và nhiều nhiệm vụ khác đã được pháp luật quy định.