01
Ký số trên hồ sơ điện tử

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống (Hướng dẫn đăng ký, đăng nhập)

Bước 2: Truy cập vào "Hồ sơ điện tử" (Hình 1) để quản lý hồ sơ điện tử của cá nhân.


Hình 1

Bước 3: Chọn vào nút "+ Tải tài liệu mới" như (Hình 2) để thêm mới hoặc ký số tài liệu cá nhân.


Hình 2

Bước 4: Nhập "tên giấy tờ",, "File đính kèm", chọn đơn vị ký số và Chọn nút "Ký số" để thực hiện ký số trên file đã đính kèm. (Hình 3)


Hình 3

Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị "Thông báo chờ xử lý" như (Hình 4)

- Kiểm tra Thông báo trên điện thoại hoặc vào ứng dụng ký số của đơn vị cung cấp ký số đã chọn ở bước 4.

- Thực hiện ký số trên điện thoại

- Ký số thành công sẽ xuất hiện thông báo, sau đó bấm "OK" như (Hình 5)


Hình 4


Hình 5

Bước 6: Chọn vào nút "Lưu" như (Hình 6) để hoàn thành tải tài liệu


Hình 6

Bước 7: Chọn vào file ở cột "Tải tệp" để kiểm tra kết quả ký số. (Hình 7)


Hình 7

02
Tạo và nộp hồ sơ kèm biểu mẫu điện tử (E-Form) đã được ký số

Bước 1: Chọn vào nút "Nộp hồ sơ" tương ứng với Thủ tục người dùng muốn đăng ký (Hình 1)


Hình 1

Bước 2: Ở mục "Thành phần hồ sơ", chọn "Nhập thông tin trực tuyến(E-Form)" như (Hình 2)


Hình 2

Bước 3: Điền đây đủ các thông tin trên E-Form sau đó chọn nút "Thêm" (Hình 3) để lưu thông tin đã nhập.

Hệ thống thông báo "Thực hiện thành công" (Hình 4).

- Chọn "Cập nhật" nếu có điều chỉnh thông tin trên E-Form (Hình 4).
- Chọn "In" để tải E-form (Hình 4).
- Chọn nút "Đóng" để đóng E-form (Hình 4).


Hình 3


Hình 4

Bước 4: Chọn đơn vị ký số muốn sử dụng. Ví dụ như (hình 5) sẽ chọn "VNPT-CA"


Hình 5

Bước 5: Màn hình sẽ hiển thị "Thông báo chờ xử lý" như (Hình 6)

- Kiểm tra Thông báo trên điện thoại hoặc vào ứng dụng ký số của đơn vị cung cấp ký số đã chọn ở bước 4.

- Thực hiện ký số trên điện thoại

- Ký số thành công sẽ xuất hiện thông báo, sau đó bấm "OK" như (Hình 7)


Hình 6


Hình 7

Bước 6: Chọn biểu tượng ở hình 5, bước 4 để kiểm tra kết quả và tải về máy.

Bước 7: Chọn "Từ máy tính" (hình 8) để đính kèm file ký số đã tải về ở bước 6


Hình 8