Hướng dẫn hệ thống phản ánh kiến nghị

Bước 1: Nhập thông tin PAKN


 

 

Bước 2: Tra cứu


 

Bước 3: Xem chi tiết phản ánh kiến nghị