2 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 4
2. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường 4
Tổng số 2