Nộp hồ sơ trực tuyến

Thủ tục hành chính

11 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác
1. Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
2. Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
3. Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào Trung tâm Công tác xã hội và Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động –Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
4. Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
5. Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
6. Giải thể cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
7. Cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội thuộc thẩm quyền cấp phép của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
8. Cấp lại, điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với cơ sở trợ giúp xã hội có giấy phép hoạt động do Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Một phần
9. Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
10. Dừng trợ giúp xã hội tại cơ sở trợ giúp xã hội cấp tỉnh, cấp huyện bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
11. Đưa đối tượng ra khỏi Trung tâm Bảo trợ trẻ em thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bảo trợ xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Toàn trình
Tổng số 11