Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Hợp đồng và biên bản nghiệm thu hoàn thành các công việc tiêu biếu đã thực hiện theo nội dung kê khai (bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất...    
2 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực theo mẫu tại Phụ lục V- Nghị định số 100/2018/NĐ-CP    
3 Quyết định thành lập tổ chức trong trường hợp có quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh chụp màu từ bản chính hoặc bản sao, xuất trình bản chính để đối chiếu)    
4 Quyết định công nhận phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng của tổ chức hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc liên kết thực hiện công việc thí nghiệm phục vụ khảo sát xây dựng với phòng thí...    
5 Chứng chỉ hành nghề hoặc kê khai mã số chứng chỉ hành nghề trong trường hợp đã được cấp chứng chỉ hành nghề được cấp theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 của các chức danh yêu cầu phải...    
6 Văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng, đào tạo chuyên môn nghiệp vụ phù hợp của công nhân kỹ thuật (đối với tố chức đề nghị cấp chứng chỉ năng lực thỉ công xây dựng) (bản sao có chứng thực hoặc...    
7
 
Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!