Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, III
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng theo mẫu tại Phụ lục V - Nghị đĩnh số 100/2018/NĐ-CP    
2 Bản sao cỏ chứng thực hoặc tệp tin chứa ảnh màu chụp từ bản chỉnh hoặc bản sao, xuất trình bản chính đế đối chiếu chứng chỉ năng lực đã được cấp, trường hợp bị mất chứng chỉ năng lực thì...    
3
 
Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!