Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 - Thông báo thu hồi đất (bản sao);    
2 1. Hồ sơ ban hành thông báo thu hồi đất:    
3 - Văn bản đề nghị thu hồi đất (bản chính);    
4 - Bản vẽ vị trí, ranh giới, diện tích khu đất thu hồi để thực hiện dự án (bản chính).    
5 2. Hồ sơ ban hành quyết định thu hồi đất và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư:    
6 - Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất    
7 - Tờ trình đề nghị thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng kèm theo Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư    
8
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!