Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 - Phiếu yêu cầu cung cấp dữ liệu đất đai (bản chính);    
2 - Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu cung cấp là người được ủy quyền (bản sao có chứng thực), trừ trường hợp người yêu cầu cung cấp xuất trình bản chính văn bản ủy quyền thì...    
3
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!