Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị (Trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp)
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Văn bản đề nghị của cơ quan, tổ chức, đơn vị có nhu cầu thuê tài sản    
2 Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý cấp trên (nếu có)    
3 Danh mục tài sản đề nghị thuê (chủng loại, số lượng, dự toán tiền thuê, nguồn kinh phí)    
4 Các hồ sơ khác có liên quan đến đề nghị thuê tài sản (nếu có)    
5
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!