Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Các giấy tờ khác có liên quan đến liệt sĩ (nếu có)    
2 Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ do Phòng LĐTBXH lập    
3 Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã    
4 Biên bản ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã    
5
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!