Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho thân nhân khi người có công từ trần
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Bản khai hưởng chế độ ưu đãi khi người có công từ trần    
2 Bản sao Giấy chứng tử    
3 Các giấy tờ của thân nhân theo yêu cầu:    
4 - Bản sao Giấy khai sinh đối với con dưới 18 tuổi    
5 - Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi đang theo học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên    
6 + Giấy xác nhận thu nhập của UBND cấp xã không có thu nhập hàng tháng hoặc thu nhập hàng tháng thấp hơn 0.6 lần mức chuẩn    
7 Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần do Phòng LĐTBXH lập    
8 - Bản sao Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thúc học đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên đang theo học tại cơ sở...    
9 - Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ    
10 - Đối với con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi:    
11 + Giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật    
12
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!