Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần khi người có công với cách mạng từ trần
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Bản khai của đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng    
2 Biên bản ủy quyền    
3 Bản sao Giấy chứng tử    
4 Danh sách đối tượng đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần do Phòng LĐTBXH lập    
5
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!