Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 Bản khai cá nhân    
2 Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch cán bộ, Lý lịch Đảng viên (lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước); Hồ sơ hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội có xác định nơi bị tù, thời gian bị tù    
3 Bản sao một trong các giấy tờ: Lý lịch quân nhân, Lý lịch công an nhân dân (lập từ ngày 01 tháng 01 năm 1995 trở về trước); hồ sơ khen thưởng tổng kết thành tích tham gia kháng chiến; Hồ sơ...    
4 Bản sao giấy tờ, tài liệu khác có giá trị pháp lý lập từ ngày 01/01/1995 trở về trước    
5 Xác nhận của cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an về thời gian tù và nơi bị tù    
6 Danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày do Phòng LĐTBXH lập    
7
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!