Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Quyết định xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án khi dự án kết thúc
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 Hồ sơ, giấy tờ khác liên quan đến việc xử lý tài sản    
2 Văn bản đề nghị xử lý tài sản của cơ quan chủ quản dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý)    
3 Báo cáo của Ban quản lý dự án (kèm theo danh mục tài sản đề nghị xử lý)    
4 Biên bản kiểm kê tài sản    
5 Văn kiện dự án    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!