Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Danh sách lao động là người khuyết tật    
2 Bản sao Giấy xác nhận khuyết tật của những người trong danh sách    
3 Văn bản đề nghị của cơ sở sản xuất, kinh doanh    
4 Bản sao Quyết định thành lập hoặc Giấy phép hoạt động của cơ sở    
5 Bản sao Hợp đồng lao động hoặc Quyết định tuyển dụng của những người khuyết tật đang làm việc    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!