Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 * Hồ sơ do người yêu cầu giải quyết tranh chấp cung cấp:    
2 - Đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp đất đai (bản chính);    
3 - Tài liệu làm căn cứ chứng minh phần đất tranh chấp thuộc quyền sử dụng của mình (bản sao);    
4 - Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai, có xác nhận của UBND cấp xã với nội dung hòa giải không thành (Chứng thực bản sao từ bản chính) - Đối với trường hợp cử đại diện; được ủy quyền thực...    
5 * Thành phần hồ sơ giải quyết tranh chấp (do cơ quan tham mưu trình đến UBND cấp huyện):    
6 - Biên bản hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã; biên bản làm việc với các bên tranh chấp và người có liên quan; biên bản kiểm tra hiện trạng đất tranh chấp; biên bản cuộc họp các ban, ngành...    
7 - Trích lục bản đồ, hồ sơ địa chính qua các thời kỳ liên quan đến diện tích đất tranh chấp và các tài liệu làm chứng cứ, chứng minh trong quá trình giải quyết tranh chấp (bản sao);    
8 - Báo cáo đề xuất và dự thảo quyết định giải quyết tranh chấp hoặc dự thảo quyết định công nhận hòa giải thành.    
9
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!