Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 Một (01) Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu cấp lại quy định tại Phụ lục 6.A ban hành kèm theo Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT (bản chính);    
2 Một (01) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương    
3 * Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH bao gồm các giấy tờ sau:    
4 + Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi...    
5 + Văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Kế...    
6 + Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường, trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ...    
7 + Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả ba (03) lần lấy mẫu, phân...    
8 + Bản giải trình các điểm sửa đổi, bổ sung    
9
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!