Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục Quỹ tự giải thể
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đề nghị giải thể    
2 Nghị quyết của Hội đồng quản lý về tự giải thể; trong đó nêu rõ lý do giải thể quỹ;    
3 Bản kiểm kê tài sản, tài chính của quỹ có chữ ký của Chủ tịch HĐQL quỹ, Trưởng Ban kiểm tra, Giám đốc và phụ trách kế toán của quỹ    
4 Dự kiến phương thức xử lý tài sản, tài chính, lao động và thời hạn thanh toán các khoản nợ    
5 Thông báo thời hạn thanh toán nợ (nếu có) cho các tổ chức và cá nhân có liên quan trên 03 số báo viết hoặc báo điện tử của tỉnh    
6 Các tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ tài chính, tài sản của quỹ.    
7
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!