Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Các văn bản chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện việc kê khai    
2 Danh sách đối tượng phải kê khai theo quy định    
3 Bản kê khai tài sản, thu nhập của các đối tượng thuộc diện phải kê khai    
4 Sổ theo dõi việc giao, nhận Bản kê khai    
5
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!