Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Thủ tục chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 - Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư;    
2 - Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (nếu có).    
3 - Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư.    
4
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!