Nộp hồ sơ trực tuyến

Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân:
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện:
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Tên dịch vụ
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên hồ sơ
 

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Đính kèm Tải biểu mẫu #
1 - Trường hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư    
2 + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;    
3 + Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư.    
4 - Trường hợp 2: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư    
5 + Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;    
6 + Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;    
7 + Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư đối với nhà đầu tư là tổ chức;    
8 + Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tư (nếu có).    
9
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!