Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật theo phụ lục VIa    
2 Báo cáo điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh động vật thủy sản theo phụ lục VII    
3 Báo cáo kết quả giám sát được thực hiện theo qui định tại Điều 21 của Thông tư này.    
4 Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định việc kiểm tra cơ sở sản...    
5 Bản sao Giấy chứng nhận VietGAP (đối với sản xuất giống, nuôi động vật thủy sản thương phẩm) còn hiệu lực (nếu có).    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!