Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở an toàn dịch bệnh động vật trên cạn
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đăng ký chứng nhận cơ sở ATDB ĐV (đối với cơ sở chăn nuôi) theo phụ lục VIa hoặc Văn bản đề nghị chứng nhận cơ sở ATDB ĐV trên cạn theo phụ lục VIb (đối với UBND cấp xã)    
2 Báo cáo kết quả giám sát đựợc thực hiện theo qui định tại Điều 8 của Thông tư này    
3 Bản sao kết quả kiểm tra, phân loại cơ sở còn hiệu lực (nếu có) theo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT qui định việc kiểm tra cơ sở sản...    
4 Bản sao Giấy chứng nhận VietGAHP (đối với cơ sở chăn nuôi động vật trên cạn) còn hiệu lực (nếu có).    
5 Báo cáo điều kiện cơ sở ATDB ĐV trên cạn theo phụ lục IIa đối với cơ sở chăn nuôi hoặc IIb đối với UBND cấp xã    
6
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!