Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Đơn đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ    
2 Quyết định thành lập tổ chức khoa học và công nghệ (đối với tổ chức khoa học và công nghệ có cơ quan hoặc tổ chức thành lập) hoặc biên bản họp có chữ ký của những người sáng lập (đối với tổ...    
3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành (đối với tổ chức khoa học và công nghệ công lập)...    
4 Hồ sơ về cơ sở vật chất - kỹ thuật của tổ chức khoa học và công nghệ: phải có một trong các giấy tờ sau: • Đối với tổ chức khoa học và công nghệ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền thành...    
5 Hồ sơ về trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ: phải có một trong các giấy tờ sau: • Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng đất, nhà của tổ chức khoa học và...    
6 Hồ sơ của người đứng đầu tổ chức khoa học và công nghệ: • Đơn xin làm việc chính nhiệm. • Nếu làm việc kiêm nhiệm thì phải có đơn xin làm việc kiêm nhiệm và văn bản của thủ trưởng cơ...    
7
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!