Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết khiếu nại lần đầu
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Biên bản tổ chức đối thoại (nếu có)    
2 Quyết định giải quyết khiếu nại    
3 Các tài liệu khác có liên quan    
4 Đơn khiếu nại hoặc bản ghi lời khiếu nại    
5 Tài liệu, chứng cứ do các bên cung cấp    
6 Biên bản kiểm tra, xác minh, kết luận, kết quả giám định (nếu có)    
7
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!