Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Giải quyết tố cáo
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 + Nhóm 1 gồm các văn bản, tài liệu sau:    
2 Đơn tố cáo hoặc Biên bản ghi nội dung tố cáo trực tiếp    
3 Quyết định thụ lý, Quyết định thành lập Tổ xác minh    
4 Kế hoạch xác minh tố cáo    
5 Báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh nội dung tố cáo    
6 Kết luận nội dung tố cáo    
7 Các văn bản thông báo, xử lý, kiến nghị xử lý tố cáo    
8 + Nhóm 2 gồm các văn bản, tài liệu sau:    
9 Các biên bản làm việc    
10 Văn bản, tài liệu, chứng cứ thu thập được    
11 Văn bản giải trình của người bị tố cáo    
12 Các tài liệu khác có liên quan đến nội dung tố cáo    
13
 
Lựa chọn hình thức nhận kết quả
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!