Nộp hồ sơ trực tuyến

Tên tổ chức/Cá nhân
Tài khoản tham quan
Giấy tờ đại diện
Địa chỉ
Điện thoại
Email
Thông tin dịch vụ công
Cơ quan giải quyết hồ sơ
 
Tên dịch vụ
Thủ tục xuất cảnh của cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thừa Thiên Huế
Tên hồ sơ
 
Thành phần hồ sơ

Lưu ý: Hệ thống cho phép mỗi hồ sơ được tải tối đa 500 MB.

STT Tên biểu mẫu Tải biểu mẫu Đính kèm #
1 Danh sách trích ngang của cán bộ được cử đi công tác nước ngoài trong đó nêu rõ các thông tin sau: Họ và tên; Ngày sinh; Chức vụ; Hộ chiếu; Ngày cấp; Mã ngạch; Hệ số lương    
2 Thư mời (nếu bằng tiếng nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt có chứng thực theo quy định.    
3 Trường hợp các đối tượng xuất cảnh thuộc diện quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy bằng văn bản.    
4 Văn bản đồng ý của Sở Nội vụ (Nếu cán bộ công chức, viên chức xin đi đào ở nước ngoài từ Thạc sỹ trở lên).    
5 Công văn cho phép hoặc cử cán bộ đi công tác nước ngoài    
6 Trường hợp đối tượng xuất cảnh thuộc Điều 10 chương III quyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp về quản lý, tổ chức bộ...    
7
 
Nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính
 
Chuyển thông tin hồ sơ đến bộ phận tiếp nhận!