Nộp hồ sơ trực tuyến

 Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Lĩnh vực:
Quản lý Công sản
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Tài chính Thừa Thiên Huế
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:

 Bước 1: Sau khi nộp tiền vào tài khoản tạm giữ, cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản có trách nhiệm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị thanh toán gửi chủ tài khoản tạm giữ để chi trả chi phí xử lý tài sản.

 Ghi chú: Người đứng đầu cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của khoản chi đề nghị thanh toán.

 Bước 2: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, chủ tài khoản tạm giữ có trách nhiệm ban hành Quyết định về việc thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công và cấp tiền cho cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức bán, thanh lý tài sản để thực hiện chi trả các khoản chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.


 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị thanh toán của cơ quan được giao nhiệm vụ tổ chức xử lý tài sản (trong đó nêu rõ số tiền thu được từ việc xử lý tài sản, tổng chi phí xử lý tài sản, thông tin về tài khoản tiếp nhận thanh toán) kèm theo bảng kê nộp tiền vào tài khoản tạm giữ (Mẫu số 01/BK) và bảng kê chi tiết các khoản chi (Mẫu số 02/BK)
Quyết định xử lý tài sản của cơ quan, người có thẩm quyền
Các chứng từ nộp tiền vào tài khoản tạm giữ (giấy nộp tiền, ủy nhiệm chi)
Các hồ sơ, giấy tờ chứng minh cho các khoản chi như: Dự toán chi được duyệt; Hợp đồng thuê dịch vụ thẩm định giá, đấu giá, phá dỡ; hóa đơn, phiếu thu tiền (nếu có), các loại giấy tờ, chứng từ thể hiện các khoản chi phí phát sinh thực tế

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có