Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc (20 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại Phòng Lao động, TBXH; 10 ngày làm việc tai Sở lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Mẹ VNAH hoặc đại diện thân nhân mẹ VNAH lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, UBND cấp xã xác nhận bản khai cá nhân, biên bản ủy quyền (trường hợp mẹ VNAH chết) và các giấy tờ có liên quan gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội gửi bảng tổng hợp danh sách cá nhân đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ VNAH và các giấy tờ có liên quan đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, ra quyết định phụ cấp hàng tháng, trợ cấp người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng hoặc trợ cấp một lần.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản khai cá nhân có xác nhận của UBND cấp xã
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
Biên bản ủy quyền (Mẫu BBUQ đối với trường hợp mẹ VNAH chết)
Danh sách đối tượng đề nghị giải quyết chế độ đối với Bà mẹ VNAH do Phòng LĐTBXH lập

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không