Giải quyết chế độ đối với thương binh đồng thời là bệnh binh

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc (15 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Cá nhân lập hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. (Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh)

- Bước 2: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, ra quyết định trợ cấp thương tật hoặc trợ cấp bệnh binh.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị
Hồ sơ thương binh, bệnh binh

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không