Nộp hồ sơ trực tuyến

 Giải quyết chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
10 ngày làm việc (20 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 05 ngày làm việc tại Phòng Lao động, TBXH; 10 ngày làm)
Phí, lệ phí:

- Bước 1: Cá nhân anh hùng hoặc đại diện thân nhân hay người thờ cúng lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

- Bước 2: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ hợp lệ, UBND cấp xã xác nhận bản khai và gửi hồ sơ đến Phòng Lao động – TB&XH.

- Bước 3: Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, Phòng LĐ – TB&XH lập danh sách và hồ sơ gửi Sở Lao động – TB&XH.

- Bước 4: Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở LĐ-TB&XH thẩm định hồ sơ, ra quyết định trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Bản khai cá nhân
Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng
Biên bản ủy quyền (trường hợp anh hùng đã chết)
Danh sách đối tượng đề nghị hưởng chế độ đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến do Phòng LĐTBXH lập

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không