Đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách (dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản)

Lĩnh vực:
Tài chính ngân sách - Đầu tư
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
0
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

a. Đối với đơn vị (tổ chức ):

+ Bước 1: Khai báo theo Biểu mẫu và quét thành file điện tử để gửi đăng ký tại Website Trung tâm Dịch vụ hành chính công

(https://dichvucong.thuathienhue.gov.vn) tại Mục “Sở Tài chính”, lựa chọn thủ tục Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách để đăng ký.

+ Bước 2: Nhận kết quả sau 03 ngày làm việc qua Email đã đăng ký.

b. Đối với cơ quan thụ lý thủ tục hành chính:

+ Bước 1: Cán bộ Trung tâm Hành chính công nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ, nếu thiếu hoặc chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện theo quy định; trường hợp đầy đủ hợp lệ thì tiếp nhận và xử lý chuyển cho cán bộ Sở Tài chính. 

+ Bước 2: Phòng chuyên môn thụ lý, thẩm định, cấp mã số; chuyển trả kết quả qua email của tổ chức, cá nhân đăng ký.

c. Nơi tiếp nhận hồ sơ: Tiếp nhận bằng điện tử qua Website Trung tâm Dịch vụ hành chính công                                        

d. Thời gian xử lý: Từ thứ 2 đến sáng thứ 7

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
a. Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn chuẩn bị đầu tư, bao gồm:
a.1.File điện tử quét scan theo mẫu “Tờ khai đăng ký mã số dự án”
a.2.File điện tử quét scan Quyết định hoặc Văn bản thông báo của cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.
b. Hồ sơ đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách của các dự án đầu tư xây dựng cơ bản tại giai đoạn thực hiện dự án, bao gồm:
b.1- File điện tử quét scan “Tờ khai đăng ký mã số dự án”
b.2- File điện tử quét scan Quyết định đầu tư dự án hoặc quyết định điều chỉnh đầu tư dự án (nếu có).

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không