Hiệp thương giá

Lĩnh vực:
Quản lý giá
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Tài chính
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán nộp Hồ sơ Hiệp thương giá theo quy định của pháp luật;

- Cơ quan tổ chức hiệp thương giá thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá về thời gian tổ chức hiệp thương; trường hợp Hồ sơ Hiệp thương giá không đúng quy định, cơ quan tổ chức hiệp thương giá thông báo bằng văn bản cho các bên tham gia hiệp thương giá biết để hoàn chỉnh theo quy định;

- Trường hợp bên mua hoặc bên bán hoặc cả bên mua và bên bán đề nghị hiệp thương giá thì bên mua và bên bán có quyền rút lại Hồ sơ Hiệp thương giá để tự thỏa thuận về mức giá mua, giá bán của hàng hóa, dịch vụ trước khi cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá và phải báo cáo mức giá đã thỏa thuận và thời gian thực hiện mức giá đó cho cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá.

- Thời hạn để cơ quan có thẩm quyền tổ chức hiệp thương giá rà soát sơ bộ Hồ sơ hiệp thương giá là tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh nộp Hồ sơ hiệp thương giá (tính theo dấu công văn đến).

- Đối với trường hợp hiệp thương giá theo yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh thì thời hạn để các bên hoàn thiện hồ sơ hiệp thương giá theo quy định tối đa không quá 15 ngày làm việc tính theo dấu công văn đến.

- Trong thời hạn tối đa không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hiệp thương giá theo quy định (tính theo dấu công văn đến), Sở Tài chính tiến hành hiệp thương giá theo quy định.

- Sở Tài chính tổ chức hội nghị hiệp thương giá có sự tham gia của bên mua, bên bán và các cơ quan có liên quan; ghi biên bản và ra văn bản thông báo kết quả hiệp thương giá để hai bên mua và bán thực hiện.

- Trường hợp đã tổ chức hiệp thương giá nhưng các bên chưa thống nhất được mức giá thì Sở Tài chính quyết định giá tạm thời để hai bên thực hiện. Quyết định giá tạm thời có hiệu lực thi hành tối đa là 06 tháng, trong thời gian này các bên tiếp tục thương thảo về giá. Nếu các bên thống nhất được giá thì thực hiện theo giá đã thống nhất và có trách nhiệm báo cáo Sở Tài chính về giá đã thống nhất, thời gian thực hiện. Nếu hết thời hạn 06 tháng mà các bên không thỏa thuận được giá thì Sở Tài chính tổ chức hiệp thương giá lần hai. Nếu các bên vẫn không đạt được thỏa thuận về giá thì quyết định giá tạm thời vẫn tiếp tục có hiệu lực cho đến khi đạt được thỏa thuận về giá.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị hiệp thương giá
Phương án giá hiệp thương

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không có