Cho phép họp báo (nước ngoài)

Lĩnh vực:
Báo chí
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ. (Thời gian giải quyết tại sở: 01 ngày; thời gian giải quyết tại cơ quan liên thông: 01 ngày)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Cá nhân/tổ chức nước ngoài nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả gửi phiếu hẹn trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.

- Bước 2: Sở Thông tin và Truyền thông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ; yêu cầu bổ sung, hoàn thiện nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.

- Bước 3: Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu, trình UBND tỉnh xem xét cấp thông báo chấp thuận họp báo (nước ngoài) và chuyển kết quả cho Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trường hợp từ chối, Sở Thông tin và Truyền thông và UBND tỉnh có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

- Bước 4: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế trả kết quả cho cá nhân/tổ chức.

 

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị cho phép họp báo (Biểu mẫu số 02/BTTTT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT ngày 19/3/2014.)

Số lượng bộ hồ sơ: 01

- Nội dung họp báo phải phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và mục đích của tổ chức đó;

- Không vi phạm các quy định tại Điều 10 Luật Báo chí;

- Phải đăng ký bằng văn bản chậm nhất trước 48 giờ.