179 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực Cấp huyện 3
2. Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Chứng thực Cấp huyện 3
3. Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực Cấp huyện 3
4. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
5. Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
6. Thủ tục đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
7. Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
8. Thủ tục thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Hộ tịch Cấp huyện 3
9. Thủ tục ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Hộ tịch Cấp huyện 3
10. Thủ tục đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
11. Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Hộ tịch Cấp huyện 3
12. Thủ tục đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
13. Thủ tục đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Hộ tịch Cấp huyện 3
14. Thủ tục cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch Cấp huyện 3
15. Thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại Bồi thường nhà nước Cấp huyện 3
16. Thủ tục cung cấp dữ liệu về đất đai Đất đai Cấp huyện 3
17. Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý Đất đai Cấp huyện 3
18. Thủ tục đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận Đất đai Cấp huyện 3
19. Thủ tục đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề Đất đai Cấp huyện 3
20. Thủ tục xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu Đất đai Cấp huyện 3
Tổng số 179