33 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Xếp hạng trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
2. Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
3. Thủ tục Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc thiểu số Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
4. Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
5. Xin học lại trường khác đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
6. Chuyển trường đối với học sinh trung học phổ thông Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
7. Điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
8. Xét, duyệt chính sách hỗ trợ đối với học sinh trung học phổ thông là người dân tộc Kinh Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
9. Đề nghị được kinh doanh dịch vụ tư vấn du học trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
10. Cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
11. Phê duyệt liên kết giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
12. Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
13. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
14. Cho phép trung tâm ngoại ngữ, tin học hoạt động giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
15. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
16. Cho phép trung tâm hỗ trợ và phát triển giáo dục hòa nhập hoạt động giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
17. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
18. Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
19. Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
20. Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 3
Tổng số 33