Nộp hồ sơ trực tuyến

Kết quả

75 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: Không quy định cụ thể.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực thi, tuyển sinh
Thời gian giải quyết: 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực văn bằng, chứng chỉ
Thời gian giải quyết: 1 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: Theo kế hoạch và thong báo tuyển sinh hàng năm
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: Không quy định
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó:
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục trung học
Thời gian giải quyết: 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, trong đó:
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực: lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận được công văn đề nghị giải thể của trường.
Cơ quan giải quyết: Sở Giáo dục và Đào tạo
Tổng số 75