33 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục không vì lợi nhuận Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
2. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
3. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường cao đẳng tư thục hoạt động không vì lợi nhuận Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
4. Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
5. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp, trường cao đẳng.) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
6. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
7. Đề nghị phê duyệt việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
8. Thành lập và công nhận hội đồng quản trị trường đại học tư thục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
9. Công nhận trường mầm non đạt chuẩn Quốc gia Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
10. Công nhận trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
11. Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên). Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
12. Thủ tục Thành lập trường phổ thông trung học công lập hoặc cho phép thành lập trường phổ thông trung học tư thục (bao gồm cả trường phổ thông có nhiều cấp học trong đó có cấp học cao nhất là trung học phổ thông) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
13. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
14. Cho phép trường phổ thông trung học hoạt động giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
15. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông chuyên Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
16. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
17. Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường phổ thông trung học) Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
18. Thành lập trường trung học phổ thông chuyên công lập hoặc cho phép thành lâp trường trung học phổ thông chuyên tư thục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
19. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động giáo dục Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
20. Cho phép trường trung học phổ thông chuyên hoạt động trở lại Giáo dục- Đào Tạo Sở Giáo dục và Đào tạo 4
Tổng số 33