46 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
1. Phúc khảo bài thi trung học phổ thông quốc gia. Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 4
2. Đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia Lĩnh vực thi, tuyển sinh Sở Giáo dục và Đào tạo 4
3. Thủ tục Tuyển sinh trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
4. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
5. Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
6. Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
7. Giải thể trường trung học phổ thông(theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường trung học phổ thông)) Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
8. Thành lập trường trung học phổ thông công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học phổ thông tư thục Lĩnh vực Giáo dục trung học Sở Giáo dục và Đào tạo 4
9. Giải thể trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường trung cấp) Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
10. Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp, trường cao đẳng.) Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
11. Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
12. Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
13. Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp Sở Giáo dục và Đào tạo 4
14. Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là trung học phổ thônghoạt động giáo dục Lĩnh vực giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo 4
15. Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo 4
16. Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Lĩnh vực giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo 4
17. Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Lĩnh vực giáo dục dân tộc Sở Giáo dục và Đào tạo 4
18. Thủ tục Cấp giấy chứng nhận chất lượng giáo dục đối với trung tâm giáo dục thường xuyên Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4
19. Cấp Chứng nhận trường trung học đạt kiểm định chất lượng giáo dục (Trường trung học bao gồm: trường trung học cơ sở; trường trung học phổ thông; trường phổ thông có nhiều cấp học; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp huyện; trường phổ thông dân tộc nội trú cấp tỉnh; trường phổ thông dân tộc nội trú trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường phổ thông dân tộc bán trú; trường chuyên). Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4
20. Cấp Chứng nhận trường mầm non đạt kiểm định chất lượng giáo dục Lĩnh vực kiểm định chất lượng giáo dục Sở Giáo dục và Đào tạo 4
Tổng số 46