Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc (30 ngày làm việc. Trong đó, 05 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 10 ngày làm việc tại Phòng Lao động, TBXH; 15 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Người thờ cúng liệt sĩ (là người được gia đình, họ tộc của liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ) lập hồ sơ gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2: Trong thời gian 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra, lập danh sách kèm theo hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, lập danh sách kèm hồ sơ đề nghị trợ cấp thờ cúng liệt sĩ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 4: Trong thời gian 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ gốc của liệt sĩ đang quản lý, ra quyết định trợ cấp thờ cúng liệt sĩ.

Trường hợp hồ sơ gốc của liệt sĩ do địa phương khác quản lý thì Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có văn bản đề nghị di chuyển hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của liệt sĩ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Các giấy tờ khác có liên quan đến liệt sĩ (nếu có)
Danh sách đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ do Phòng LĐTBXH lập
Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ có xác nhận của UBND cấp xã
Biên bản ủy quyền có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Không