Sửa đổi thông tin cá nhân trong hồ sơ người có công

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3897.129
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
20 ngày làm việc (20 ngày làm việc)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

Trường hợp hồ sơ do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đang quản lý:

- Bước 1: Đối tượng làm đơn kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi quản lý hồ sơ gốc của người có công.

- Bước 2: Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ giấy tờ, Sở Lao động – TB&XH kiểm tra, đối chiếu thông tin và có văn bản kèm giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp cơ quan cấp giấy tờ đã giải thể thì gửi cơ quan cấp trên trực tiếp của cơ quan đó xem xét, giải quyết.

- Bước 3: Căn cứ văn bản đính chính, Sở LĐ-TBXH điều chỉnh lại thông tin trong hồ sơ người có công; gửi thông báo điều chỉnh thông tin đến Bộ LĐ-TBXH (Cục Người có công).

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn đề nghị đính chính thông tin trong hồ sơ
Các giấy tờ làm căn cứ để đính chính thông tin
Văn bản đính chính của cơ quan có thẩm quyền
Hồ sơ người có công

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Người có công đề nghị sửa đổi họ, tên, chữ đệm; ngày/tháng/năm sinh; quê quán; thân nhân ghi trong hồ sơ để phù hợp với giấy tờ về hộ tịch; Cơ quan nào cấp giấy tờ thì cơ quan đó có thẩm quyền sửa đổi