Đề nghị tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước "Bà mẹ Việt Nam Anh Hùng"

Lĩnh vực:
Người có công
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
UBND tỉnh
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.3856.868
Thời gian tiếp nhận:
Từ thứ 2 đến thứ 6 và sáng thứ 7 hàng tuần (trừ các ngày nghỉ Lễ theo quy định)
Thời hạn giải quyết:
15 ngày làm việc (40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong đó, 10 ngày làm việc tại UBND cấp xã; 15 ngày làm việc tại UBND cấp huyện; 07 ngày làm việc tại Sở Lao động, TBXH; 05 ngày làm việc tại Sở Nội vụ; 03 ngày làm việc tại UBND tỉnh.)
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Bà mẹ hoặc thân nhân Bà mẹ (là người được gia đình, họ tộc của liệt sĩ ủy quyền thờ cúng liệt sĩ) lập hồ sơ gửi UBND cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2: Trong thời gian 10 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, UBND cấp xã tổ chức xét duyệt, lập danh sách kèm theo hồ sơ gửi UBND cấp huyện. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 3: Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, UBND cấp huyện thẩm định, lập danh sách kèm hồ sơ gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 4: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đủ giấy tờ hợp lệ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định, xác nhận và chuyển hồ sơ đến Sở Nội vụ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh). Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nội vụ (Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh) thẩm định, tổng hợp và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

- Bước 6: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh ký Tờ trình kèm theo danh sách và hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ (qua Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương). Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Đơn xin xác nhận mất Bằng “Tổ quốc ghi công”
Bản khai cá nhân
Bản khai thân nhân của Bà mẹ kê khai
Giấy ủy quyền
Biên bản xét duyệt của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tờ trình kèm theo danh sách

Số lượng bộ hồ sơ: 03 bộ

Những Bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được xét tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

-  Có 2 con trở lên là liệt sỹ;

-  Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sỹ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

-  Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sỹ;

-  Có 1 con là liệt sỹ và có chồng hoặc bản thân là liệt sỹ;

-  Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81 % trở lên.

- Trường hợp liệt sĩ là con đẻ đồng thời là con nuôi: Xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho cả hai Bà mẹ nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định.

- Liệt sĩ là con của Bà mẹ này lại là chồng của Bà mẹ khác: Xét tặng hoặc truy tặng đối với Bà mẹ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định; trường hợp cả hai Bà mẹ đều đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định thì xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” cho cả hai Bà mẹ.

- Bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá hoặc Bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái giá:

+ Xét tặng hoặc truy tặng cho Bà mẹ là vợ liệt sĩ tái giá nhưng vẫn có trách nhiệm chăm sóc bố, mẹ của liệt sĩ và nuôi con của liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc vì thực hiện nhiệm vụ hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc con hoặc bố, mẹ của liệt sĩ. Các trường hợp này phải được chính quyền cấp xã nơi lập hồ sơ xác nhận.

+ Xét tặng hoặc truy tặng cho Bà mẹ là mẹ liệt sĩ tái giá mà con của mẹ là liệt sĩ bao gồm con của chồng trước và con của chồng sau.

- Trường hợp mẹ đẻ của 02 liệt sĩ đã chết khi 2 liệt sĩ đều chưa đến tuổi thành niên, mẹ kế có công nuôi dưỡng cả 2 liệt sĩ và đã được hưởng trợ cấp tiền tuất của 2 liệt sĩ thì mẹ kế được xét tặng hoặc truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

- Bà mẹ có nhiều con nhưng đều đã chết, người con là liệt sĩ được xem là người con duy nhất: Chỉ xét tặng hoặc truy tặng đối với Bà mẹ mà những người con khác đều đã chết trước khi người con là liệt sĩ tham gia cách mạng.