Đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực:
Bảo trợ xã hội
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định:
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Nơi tiếp nhận:
Trung tâm phục vụ hành chính công Tỉnh, 01 đường Lê Lai - thành phố Huế
Điện thoại: 0234.38566868
Thời gian tiếp nhận:
+ Buổi sáng: từ 08giờ 00 đến 11 giờ 00 + Buổi chiều: từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30
Thời hạn giải quyết:
5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ (5 ngày làm việc )
Phí, lệ phí:
Đăng ký dịch vụ công:
 Đăng ký

- Bước 1: Cơ sở hồ sơ đề nghị đăng ký thay đổi tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh).

- Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đù hồ sơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới theo đề nghị của cơ sở. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở đề nghị biết và phải nêu rõ lý do hoặc các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tên hồ sơ Loại mẫu Mẫu tải về
Văn bản đề nghị về việc đăng ký thay đổi nội dung hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký thành lập cơ sở
- Đăng ký thành lập cơ sở đã được cấp;
- Giấy tờ có liên quan chứng minh sự thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập.

Số lượng bộ hồ sơ: 01

Khi thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập của cơ sở.