Nộp hồ sơ trực tuyến

Kết quả

16 kết quả tìm thấy cho từ khóa ""

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: 20 ngày
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý công sản
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: quản lý giá
Thời gian giải quyết: Tối đa không quá 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Lĩnh vực: tin học - thống kê
Thời gian giải quyết: 03 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Sở Tài chính
Tổng số 16