Kết quả

30 thủ tục hành chính trong nhóm Học tập

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Cơ quan giải quyết: Cấp huyện
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Cấp huyện
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan giải quyết: Cấp huyện
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày.
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
Cơ quan giải quyết: Cấp xã
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 02ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: Năm ngày làm việc
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 05 ngày
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
Lĩnh vực: Nội vụ
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Cơ quan giải quyết: UBND tỉnh Thừa Thiên Huế
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 30