Kết quả

35 thủ tục hành chính trong nhóm Học tập

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Thời gian giải quyết: 11 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng chống tệ nạn xã hội
Thời gian giải quyết: 16 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Dân tộc
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Chứng thực
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Thời gian giải quyết: 10 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Văn hóa - Thể thao
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị tặng Giấy khen, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ra Quyết định tặng Giấy khen Gia đình văn hóa.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Bảo trợ xã hội
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng, chống tệ nạn xã hội
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 35