Kết quả

22 thủ tục hành chính trong nhóm Khai sinh

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 40000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 1500000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 60000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 60000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 5000 VNĐ
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Thời gian giải quyết: 05 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Nuôi con nuôi
Thời gian giải quyết: 30 ngày
Phí, lệ phí: 400000 VNĐ
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lĩnh vực Dân số - Sức khỏe sinh sản
Thời gian giải quyết: 02 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
Lĩnh vực: Bồi thường nhà nước
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được văn bản có ý kiến đồng ý của người bị thiệt hại hoặc yêu cầu của người bị thiệt hại về việc phục hồi danh dự.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 22