Kết quả

51 thủ tục hành chính trong nhóm Chứng chỉ hành nghề

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Phổ biến giáo dục pháp luật
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách đề nghị công nhận tuyên truyền viên pháp luật của công chức tư pháp - hộ tịch.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết:
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết:
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị hoặc báo cáo về việc thôi làm hòa giải viên.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hòa giải cơ sở
Thời gian giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Tổ hòa giải thực hiện trả thù lao cho hòa giải viên theo quyết định của Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận được thù lao.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tư pháp
Thời gian giải quyết: 2 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 5 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 02 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Tài nguyên môi trường
Thời gian giải quyết: 03 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Giám định tư pháp
Thời gian giải quyết: 20 ngày
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: Không quá 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hoạt động xây dựng
Thời gian giải quyết: 20 ngày đối với trường hợp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 51