Kết quả

6 thủ tục hành chính trong nhóm Thuế thu nhập cá nhân

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: Thời gian kê khai chậm nhất là ngày 30 tháng 11 hàng năm.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: Thời điểm công khai được thực hiện trong khoảng thời gian từ sau khi hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai quy định tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đến ngày 31 tháng 3 hàng năm.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: 15 ngày làm việc.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Phòng, chống tham nhũng
Thời gian giải quyết: 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Hộ tịch
Thời gian giải quyết: Ngay trong ngày
Phí, lệ phí: 8000 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 6