Kết quả

4 thủ tục hành chính trong nhóm Cấp phép lao động cho người nước ngoài

HỖ TRỢ ÂM THANH:
Lĩnh vực: Lao động thương binh và xã hội
Thời gian giải quyết: 07 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động
Thời gian giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
Lĩnh vực: Lao động
Thời gian giải quyết: 7 ngày làm việc
Phí, lệ phí: 0 VNĐ
STT Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Cơ quan giải quyết Mức độ Thao tác Hướng dẫn
Tổng số 4